02. 06. 2020,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Výsledky příjmacího řízení pro školní rok 2020/2021

(25. 05. 2020)

Přijati:

201          202          204          205          206          207          208          2010          2011          2012          2014          2015         

2016        2017        2018        2019        2020        2021        2023        2025          2026          2027          2029          2030

Vytisknout   

Změna provozní doby

(20. 05. 2020)

Provoz MŠ od 25. 5. 2020 je z důvodu nespojování tříd pouze do 15.30 hodin.

Vytisknout   

Informace k obnovení provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

(20. 05. 2020)

Podmínkou zahájení provozu budou výrazná epidemiologická opatření, která vycházejí z metodik MŠMT a doporučení odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Bude prováděn ranní filtr.

 • Při prvním vstupu do MŠ zákonný zástupce dítěte vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v rodině a podpisem potvrdí, že si uvědomuje možná rizika v kontextu s osobami s rizikovými faktory (dítě, rodič, prarodič ve stejné domácnosti) –  Bez podepsání tohoto dokumentu nebude vstup dítěte do MŠ umožněn.
 • Pokud má dítě alergický kašel, či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení od lékaře.
 • Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do školky nedocházelo ke shromažďování osob.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba (vždy pouze jedna) se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, vyzvednutí dítěte) vždy v roušce a při vstupu použije dezinfekci na ruce umístěnou u vchodu.
 • Příchod a odchod dětí je organizován tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů.
 • Je zakázán vstup rodičů do pobytových prostor mateřské školy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (pedagogům je však vedením školy doporučeno používání ochranných pomůcek při jakémkoliv kontaktu s rodiči a jinými osobami).
 • Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Je zakázáno nošení vlastních hraček z domova.
 • Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…).
 • Každé dítě musí mít v košíku minimálně jednu čistou roušku (v uzavřeném igelitovém sáčku) k okamžitému použití v případě náhlého výskytu příznaků onemocnění v kolektivu dětí nebo u pedagogického pracovníka.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
 • Pro pobyt venku je využíván pouze areál MŠ. Bude vždy určen oddělený prostor pro jednotlivé třídy tak, aby se nekřížily. 
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány.
 • Pracovnice MŠ budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ desinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, vypínače, videozvonky, WC apod.)
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů,  používat se budou pouze uzavíratelné odpadkové koše. 
 • Provozní personál je proškolen a konkrétně poučen ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků, hygienických zásad a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Pokrmy vydává vždy pouze jedna určená osoba ve výdejních kuchyňkách, vždy bude mít na sobě pokrývku úst, nosu a jednorázové rukavice (děti se nyní samy neobsluhují).

 

          MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovnePrázdninový provoz

(20. 05. 2020)

Mateřská škola bude uzavřena od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020, v tuto dobu budou všichni zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Vytisknout   

Otevření MŠ

(15. 05. 2020)

Po dohodě se zřizovatelem budeme znovu otevírat mateřskou školu 25. 5. 2020 pro děti,

které se závazně přihlásily na e-mail MŠ. Budeme se na vás těšit. 

Vytisknout   

Další nápadníčky pro vaše dětičky

(13. 05. 2020)

Vážení rodiče,

v sekci "Dokumenty ke stažení" najdete další nápady pro zabavení  dětí v květnu a práci pro naše předškoláčky :)

Vytisknout   

Hlavní strana | 1-6 | následující | Celkem 87 článků

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se