03. 07. 2020,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Informace k obnovení provozu mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Podmínkou zahájení provozu budou výrazná epidemiologická opatření, která vycházejí z metodik MŠMT a doporučení odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu mateřských škol všech zřizovatelů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Bude prováděn ranní filtr.

 • Při prvním vstupu do MŠ zákonný zástupce dítěte vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v rodině a podpisem potvrdí, že si uvědomuje možná rizika v kontextu s osobami s rizikovými faktory (dítě, rodič, prarodič ve stejné domácnosti) –  Bez podepsání tohoto dokumentu nebude vstup dítěte do MŠ umožněn.
 • Pokud má dítě alergický kašel, či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení od lékaře.
 • Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do školky nedocházelo ke shromažďování osob.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba (vždy pouze jedna) se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, vyzvednutí dítěte) vždy v roušce a při vstupu použije dezinfekci na ruce umístěnou u vchodu.
 • Příchod a odchod dětí je organizován tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů.
 • Je zakázán vstup rodičů do pobytových prostor mateřské školy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (pedagogům je však vedením školy doporučeno používání ochranných pomůcek při jakémkoliv kontaktu s rodiči a jinými osobami).
 • Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Je zakázáno nošení vlastních hraček z domova.
 • Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…).
 • Každé dítě musí mít v košíku minimálně jednu čistou roušku (v uzavřeném igelitovém sáčku) k okamžitému použití v případě náhlého výskytu příznaků onemocnění v kolektivu dětí nebo u pedagogického pracovníka.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
 • Pro pobyt venku je využíván pouze areál MŠ. Bude vždy určen oddělený prostor pro jednotlivé třídy tak, aby se nekřížily. 
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány.
 • Pracovnice MŠ budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ desinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, vypínače, videozvonky, WC apod.)
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů,  používat se budou pouze uzavíratelné odpadkové koše. 
 • Provozní personál je proškolen a konkrétně poučen ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků, hygienických zásad a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Pokrmy vydává vždy pouze jedna určená osoba ve výdejních kuchyňkách, vždy bude mít na sobě pokrývku úst, nosu a jednorázové rukavice (děti se nyní samy neobsluhují).

 

          MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Vytisknout úvodní stránka    

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se