24. 09. 2021,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy MŠ Pěnčín 62, příspěvková organizace

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a po dohodě se zřizovatelem OÚ Pěnčín 57 proběhne podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín 62 bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Žádosti pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v elektronické podobě

na stránkách MŠ Pěnčín 62, či OÚ Pěnčín 57

 

Termín dálkového zápisu proběhne od 2. května do 16. května 2021.

 

Registrační číslo dítěte bude zasláno na Vámi uvedený e-mail. Seznam přijatých dětí pod tímto registračním číslem bude nejpozději do 30 dnů zveřejněn na webu MŠ a vyvěšen na dveřích hlavního vchodu MŠ.

 

Podání žádosti:

 

podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (68zkwx7)
 • e-mailem s uznávaným el. podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
 • poštou na adresu MŠ Pěnčín 62, Bratříkov, 468 21 (doporučeně) 
 • osobně do rukou ředitelky školy – telefonicky si domluvit termín předání

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti

stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
 • kopie rodného listu
 • podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

 • potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte I Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii. Doložení řádného očkování dítěte § Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. § Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 Kritéria k přijímání dětí:

K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti zpravidla od tří let věku, s trvalým pobytem v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, dle kritérií o přijetí a kapacity MŠ:

 

1.     dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Pěnčín (dovršení pěti let k 31. 8. 2021)

2.     dítě, které dovršilo k 31. 8. 2021 věku tří let a má trvalé bydliště v obci Pěnčín. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově starších

3.     dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku tří let, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává, nebo se od 1. 9. 2021    vzdělávat bude (v rámci povinné předškolní docházky)

4.     dětí mladší tří let s trvalým pobytem v obci Pěnčín (není právní nárok na přijetí, přijímá se pouze při volné kapacitě MŠ)

5.     děti bez trvalého pobytu v obci Pěnčín

 

Hana Pešková, ředitelka MŠ


Vytisknout úvodní stránka    

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se