05. 03. 2021,    
Informace pro rodiče
Vyhledejte
Vyhledat text

Zápis do mateřské školy

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a po dohodě se zřizovatelem OÚ Pěnčín 57 proběhne podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín 62 bez přítomnosti dětí a jejich rodičů.

Žádosti pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v elektronické podobě
na stránkách MŠ Pěnčín 62, či OÚ Pěnčín 57
 
Termín dálkového zápisu proběhne od 5. května do 16. května 2020.

Registrační číslo dítěte bude zasláno na Vámi uvedený e-mail. Seznam přijatých dětí pod tímto registračním číslem bude nejpozději do 30 dnů zveřejněn na webu MŠ a vyvěšen na dveřích hlavního vchodu MŠ.
 
Podání žádosti:
 
podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (68zkwx7)
 • e-mailem s uznávaným el. podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
 • poštou na adresu MŠ Pěnčín 62, Bratříkov, 468 21 
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti
stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
 • podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat
 • čestné prohlášení o očkování dítěte (vzor najdete v dokumentech ke stažení na webu MŠ) s kopií očkovacího průkazu, kde bude zřetelné povinné očkování dítěte 
   

Kritéria k přijímání dětí:

K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti zpravidla od tří let věku, s trvalým pobytem v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, dle kritérií o přijetí a kapacity MŠ:
 
1.     dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Pěnčín
2.     dítě, které dovršilo k 31. 8. 2020 věku tří let a má trvalé bydliště v obci Pěnčín. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově starších
3.     dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku tří let, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává, nebo se od 1. 9. 2020    vzdělávat bude (v rámci povinné předškolní docházky)
4.     dětí mladší tří let s trvalým pobytem v obci Pěnčín (není právní nárok na přijetí, přijímá se pouze při volné kapacitě MŠ)
5.     děti bez trvalého pobytu v obci Pěnčín
 
 
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (kromě dětí, pro které je vzdělávání povinné).
 
 
                                                                                              Hana Pešková, ředitelka MŠ

Vytisknout úvodní stránka    

Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace, je zapojena do projektu
OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


 

© 2012, Mateřská škola Pěnčín, všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka | Přihlásit se